Динамика на нетните активи в УПФ, ППФ, и ДПФ по години от 2011 г.-2021 г. вкл. (хил.лв.)

 

 

По данни на КФН

Top