ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАЩАНИЯ ОТ УПФ И ПРЕДЛАГАНИ ПРОДУКТИ ВЪВ ФАЗАТА НА ИЗПЛАЩАНЕ

1. Допълнителна пожизнена пенсия за лицата, чиито натрупвания по партидата в УПФ позволяват отпускането на такава пенсия с месечен размер от поне 15% от минималния месечен размер на държавната пенсия за осигурителен стаж и възраст.*

Допълнителната пожизнена пенсия има три разновидности:

  • Пожизнена пенсия без допълнителни условия – отпуска се пожизнено в еднакъв месечен размер и не подлежи на наследяване (месечният размер на всички пожизнени пенсии и на разсроченото изплащане подлежи на актуализация и преизчисляване в предвидените от закона случаи).
  • Пожизнена пенсия с период на гарантирано изплащане – отпуска се пожизнено в еднакъв месечен размер и включва гарантиран период от 2 до 10 години (по избор на пенсионера), в рамките на който се наследява настоящата стойност на дължимите плащания до края на гарантирания период.
  • Пожизнена пенсия, включваща разсрочено изплащане на част от средствата до навършване на избрана от пенсионера възраст – отпуска се пожизнено в еднакъв месечен размер след изтичането на периода на разсрочено изплащане. Продължителността на периода на разсрочено изплащане следва да бъде избрана от пенсионера по такъв начин, че месечният размер на изплащаната сума да не бъде по-нисък от 15% от размера на минималната пенсия за страната.

* Наследява се настоящата стойност на дължимите плащания до края на периода на разсроченото изплащане.

При определени от закона условия (когато размерът на средствата по индивидуалната партида е по-голям от сумата на брутните размери на преведените осигурителни вноски) всяка от горните три разновидности на пожизнена пенсия може да бъде изплатена с гарантиран първоначален размер (равен на размера на първата пенсия, изчислена на база натрупаните средства по индивидуалната партида), и приложен рисков коефициент.

2. Разсрочено изплащане на средствата за лицата, чиито натрупвания по партидата в УПФ не са достатъчни за отпускането на пожизнена пенсия, но надхвърлят трикратния минимален месечен размер на държавната пенсия за осигурителен стаж и възраст. Продължителността на периода на разсрочено изплащане се избира от пенсионера по такъв начин, че месечният размер на изплащаната сума да не бъде по-нисък от 15% от размера на минималната пенсия за страната.* Наследява се остатъкът от дължимите плащания на починалия пенсионер.

3. Еднократно изплащане на средствата за лицата, чиито натрупвания в партидата са под три минимални пенсии за страната.*

* Считано от 25.12.2021 г. минималният месечен размер на държавната пенсия за осигурителен стаж и възраст е 370 лева. Минималният месечен размер на допълнителната пожизнена пенсия от УПФ е равен на 55,50 лева. Трикратният размер на минималната месечна пенсия за осигурителен стаж и възраст е 1 110 лева.

Top