БАДДПО публикува на сайта си в категория “Изследвания и статистика“ следните графики:

• структурата на инвестиционните портфейли и балансовите активи на УПФ, ППФ и ДПФ за 2021 и 2020 години по данни на КФН
• пазарен дял на УПФ, ДПФ и ППФ по размер на нетните активи на отделните пенсионноосигурителни дружества към 31.12.2021 г. и към 31.12.2020 г. по данни на КФН
• динамика на осигурените лица в УПФ, ППФ и ДПФ за периода от 2011 г. до 2021 г. по данни на КФН
• динамика на нетните активи в УПФ, ППФ и ДПФ за периода от 2011 г. до 2021 г. по данни на КФН

Top