БАДДПО: ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИ НА В. „ТРЕТА ВЪЗРАСТ“

ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИ НА В. „ТРЕТА ВЪЗРАСТ“
1. Фондовете за допълнително пенсионно осигуряване функционират от 18 години. Защо стана така, че фазата на изплащане се регламентира в последния момент, половин година преди да започне изплащането на първите допълнителни пенсии? Не можеше ли това да стане по-рано?
Основен принцип в дейността на фондовете, членове на БАДДПО, е откритата политика и максимално информиране на клиентите за състоянието на личните им партиди и условията на работа на фондовете. Затова и желанието ни винаги е било фазата на изплащане да се регламентира максимално рано. Още преди години започнахме процеса, оказвахме пълно съдействие на институциите, предоставяхме експертна помощ, участвахме повече от две години в работна група по изработване на промените в КСО и съдействахме за актюерските изчисления. Първите варианти на закона бяха готови още през август 2018 г. На политическите сили им отне по-дълго време да съгласуват финалните текстове.
Но с днешна дата искрено се радваме, че политиците решиха най-накрая да приемат промените в КСО на 18.02.2021 г. и подсигуриха правната рамка за старта на изплащането на пенсиите на първите правоимащи жени и мъже по втория стълб, родени след 31.12.1959 г. Дружествата имат пълна готовност да им изплатят в следващите пет години сумата от над 1.2 млрд. лв. по днешни натрупвания, които се очаква да станат повече до изтичането на този период.
2. Пенсиите от НОИ се индексират годишно заради инфлацията, макар и недостатъчно. Има ли някакъв начин инфлацията да бъде отразена и в индивидуалните партиди на хората?
На първо място философията на пенсиите от НОИ е коренно различна. Те се определят от правителството, фиксират се на база на натрупан стаж и индивидуалния коефициент на всеки (изчисляван по непрозрачна и оспорима методика от НОИ), който е измерител на приноса в солидарния стълб. Има история на предходни години, когато пенсиите от първия стълб не са били актуализирани изобщо.
Докато пенсиите от пенсионните фондове са на капиталов принцип. Всеки получава спрямо това, което е внесъл с парични средства по личната си партида и нарастването в резултат на прилаганата инвестиционната политика на фонда, одобрена от регулиращия орган – КФН.
Инфлацията влияе еднакво на парите – на всички пари, не само на тези натрупани в партидите на осигурените във 2-рия стълб лица. Ясно е, че дружествата при инвестиране на средствата на осигурените лица се стремят да осигурят такава доходност, която да е най-малко равна на инфлацията, за да се съхрани и нараства стойноста на спестяванията за втора пенсия във времето. Пенсионноосигурителните дружества постигат доходност, която да покрива инфлацията, както се вижда от резултатите, без да имат вменено задължение. Не може да се твърди същото за други законово регламентирани спестовни продукти в България, предлагани от разчлични банки и небанкови финансови институции.
Няма единно становище в международната практика доколко този вид хипотетична гаранция, която звучи уж чудесно, е в полза на осигурените лица. Много е вероятно, особено в периоди на завишена инфлация, подобно изискване да провокира по-рисково инвестиционно поведение от страна на осигуряващия гаранцията и обратното в периоди на дефлация.
3. Хората много трудно се ориентират кое е по-изгодно за тях – да прехвърлят партидите си от частните фондове към НОИ или да не го правят? По какъв начин те могат да получат яснота, за да направят наистина информиран избор?
Две уточнения, важни за вашите читатели:
Първо, ако някой си прехвърли личните пари от личната си партида в общото държавно осигуряване в НОИ, той губи контрол върху парите си.
Второ, във всеки един момент всеки клиент на частен пенсионен фонд може да провери колко пари има натрупани в личната си партида. Всеки фонд е сложил на сайта си как точно може да стане проверката, всеки човек може да провери по интернет или на място в офис на ПОД, всеки осигурен може да види в реално време какво става с личните му пари по личната му партида.

Най-важно е всеки кандидат-пенсионер да направи информиран избор. Затова и насърчаваме те да си набавят информация, както от НОИ за първата пенсия от ДОО, така и от частните пенсионни фондове за допълнителната пенсия от УПФ, но максимално близо до датата на пенсионирането. Така осигуреното лице пред пенсиониране ще може да избере подходящ пенсионен продукт от частния пенсионен фонд и уточни очаквания размер на пенсията на база на натрупваните пари по партидата, които следва да се добавят към получените данни от НОИ за сумата на държавната пенсия.

Важно е да се подчертае, че определянето на втората пенсия зависи от това дали през всичките изминали години ежемесечните осигурителни вноски са били внасяни регулярно в частния фонд.
Затова препоръчваме на осигурените лица да са особено внимателни с прехвърлянето към НОИ или Сребърния фонд.
След като човек провери сумата по личната си партида, има различни варианти:
1. За осигурените лица, които имат натрупани суми до 3000 лв., не е изгодно да се прехвърлят. Те най-вероятно няма да имат необходимия трудов стаж за пенсия от ДОО и ще започнат да получават пари първоначално само от втория стълб. За 42% от първите 200.000 жените от втория стълб ще са единственото пенсионно плащане за известно време. Така хората, които трябва да чакат до почти 67-годишна възраст за първа пенсия от НОИ поради недостатъчен стаж, ще могат да получат парите си от УПФ веднага след навършването на годините по чл. 68, ал.1 на КСО или 61 г и 8 месеца за 2021 за жените)
2. Вероятно и за клиентите, които имат натрупани суми до 6000 лв с брой вноски до 169 и за тези с натрупвания до 9000 лв., също няма да е изгодно да се прехвърлят. При настоящите условия има висока вероятност да получават минималната за страната пенсия, когато се пенсионират. Минималната пенсия е с гарантиран размер и от началото на 2021 г. е определана на 300 лв. Това означава, че за всички, за които ще бъде изчислена пенсия за осигурителен стаж и възраст под този размер, ще е по-изгодно да не прехвърлят парите си, защото срещу тях отново няма да получат никакво увеличение от ДОО, т.е. две пенсии при всички случаи ще са повече от една.
3. Хората в горната граница на спестяванията са в същата хипотеза, но по обратните причини. Нашите изчисления показват, че осигурените, които имат над 13000 лв. в партидите, със сигурност ще получават повече отколкото една пенсия от НОИ, тъй като парите от втория стълб в почти всички случаи ще са достатъчни да покрият намалението на основната пенсия, което бе снижено до 9%.
4. Хората, които очакват да получават тавана на пенсиите, също няма смисъл да се прехвърлят в НОИ. Те ще бъдат винаги ограничени от наличния таван на максималните пенсии от 1440, докато вторият стълб ще им предостави допълнително плащане.
5. Оставаме с малкия процент на хората с партиди между 9000 лв и 13000 лв., които трябва да направят добре сметката си къде ще им е по-изгодно да продължат да се осигуряват преди пенсиониране. Препоръчително е да се изчисли прецизно на база на информация от НОИ и частния им фонд дали намалението на държавната пенсия ще се покрие напълно от очакваната пожизнена пенсия от втория стълб.
Представяме следната таблица с показателни цифри само за разпределението на пенсионните спестявания по размер на партидите във втория стълб на първите жени, родени през периода 1960-1963, които могат да подпомогнат кандидат – пенсионерите да вземат информирано решение :

4. Въпросът за таксите, които удържат фондовете, отдавна предизвиква спорове. Обяснете на читателите ни защо таксите ще се удържат върху размера на спестяванията им, а не върху доходността от тях?
Отново трябва да кажа, че капиталовите механизми са доста различни от държавното обществено осигуряване. Важно е да се подчертае, че няма как таксата за управлението на тези фондове за плащания да бъде обвързана само с постигната от тях доходност, при условие, че от тях ще се извършват регулярни плащания и основната цел при инвестирането на натрупаните средства ще бъде запазването на стойността им, а не толкова увеличаването й. Това предполага консервативна и краткосрочна инвестиционна стратегия, която предпоставя и сравнително ниска доходност.
В допълнение, за самото управление на портфейлите на фондовете за изплащане се формират значителни разходи, включително и такси за съхранение на ценните книжа, платими към банките-попечители, както и такси за банкови преводи на пенсиите.
5. Прието беше, че ако към момента на пенсионирането в индивидуалната партида има по-малко средства от брутния размер на преведените осигурителни вноски за лицето, то партидата ще бъде допълвана до този размер. Очевидно става дума за партидите с отрицателна доходност. Откъде ще идват средствата за допълването? Ако такива партиди станат много на брой, това може ли да заплаши финансовата стабилност на фондовете?
Категорично за целия почти двадесет годишен период универсалните пенсионни фондове имат положителна доходност. В новоприетия закон, в интерес на осигурените е предвиден механизъм, който дава възможност, ако към момента на пенсионирането в индивидуалната партида има по-малко средства от брутния размер на преведените от НАП и НОИ осигурителни вноски за лицето, то партидата да бъде допълвана до тази сума със средства от резерва на дружеството за гарантиране на брутните вноски. Този резерв е обособеното имущество, което представлява натрупани суми за гарантиране на брутния размер на вноските, създаден със собствени средства на всяко пенсионно дружество.
Това означава, че към момента на пенсиониране лицето ще получи пенсия, изчислена на база на брутния размер на осигурителните вноски, т.е. сякаш през целия осигурителен период до този момент такси не са му удържани и никога не е имало година с по-ниска доходност през годините.
Отделно от това, за още по-голяма стабилност, новите промени предвиждат сериозно завишени изисквания, от които следва задължение на пенсионното дружеството по всяко време да разполага с достатъчно собствени средства за покриване на границата на платежоспособност, което се контролира постоянно от регулатора КФН. Следвайки утвърдената международната практика, всички инвестиции на пенсионните фондове в ценни книжа и парични средства са изрично законодателно отделени от средствата на самите дружества и се съхраняват в предварително одобрени от БНБ банки-попечители.
6. Когато в партидата има повече средства от брутния размер на вноските, дружеството ще бъде длъжно да предложи на пенсионера гарантиран първи размер на пенсията. В този случай обаче ще се прилага рисков коефициент. Моля ви да разясните какво представлява този коефициент и какво налага въвеждането му?
Този коефициент се прилага само в специфичния случай на изрично заявено желание от бъдещия пенсионер от втори стълб на продукта ,,пожизнена пенсия за старост с гарантиран размер, равен на размера на първата пенсия на база на натрупаните средства по индивидуалната партида“. Във връзка с необходимостта от поемане на гаранция при избора на този пенсионен продукт от лицето, ангажиментът на пенсионното дружество се повишава значително и се въвежда рисков коефициент, който да отрази цената на увеличената гаранция. Един вид застраховка срещу възможни бъдещи променливи резултати, което логично има своята цена като всяка една гаранция. Тук е важно да се отбележи, че съгласно новоприетите промени в КСО, рисковият коефициент не се определя само от пенсионната компания за този продукт, а подлежи на предварително одобрение от Комисията по финансов надзор.
7. Пандемията доведе света до икономическа криза, която тепърва ще се задълбочава. В този контекст как бихте успокоили вашите клиенти, че спестяванията им във фондовете за допълнително осигуряване са сигурни? Колко тежък може да бъде ударът върху вашите фондове?
Клиентите ни могат да бъдат напълно спокойни. Сигурността за осигурените лица идва от предвидената гаранция на брутните вноски на осигурените лица в момента на пенсиониране от втория стълб, както и от прилаганото консервативен подход при управление на портфейлите и създадените нови гаранционните фондове.
За нас клиентите са най-важното. Затова и винаги сме държали на пълна откритост и честност в комуникациите си с тях. Всеки клиент по всяко време може лично да си провери сумите по личната си партида и да се увери, че те се управляват добре. Кризата ни направи още по-внимателни и отговорни. Тъй като това е част от нашата работа, разбира се, че така ще продължим и след това.
В началото 2020 г. беше тежка, което е разбираемо на фона на всичко, което се случваше в целия свят и избухналата пандемия от КОВИД-19. Но през втората половина се преодоляха трудностите и в края на годината, пенсионните дружества отчетоха като цяло положителна доходност от управляваните портфейли в резултат на възстановените цени на акциите и другите инвестиционни книжа в портфейлите на пенсионните фондове. През първите месеци на 2021 г. фондовете продължават да увеличават натупванията по партидите на осигурените лица и отчитат положителни резултати от нарастваща доходност.

От името на
Управителен съвет на БАДДПО

Повече информация от тук : БАДДПО_отговори на въпроси от в-к Трета възраст_02.03.2021

 

Top