Проект Пазар на труда на ААМР ще проведе конференция на тема пенсионна реформа в София, България

Като признание за значителните постижения на България в областта на пенсионната реформа София ще стане домакин на международна конференция, във фокуса на която ще бъде представянето на подготвителната фаза и философията на предприетата от страната реформа в пенсионното осигуряване, както и успешното сътрудничество между правителството и донорските организации. Конференцията ще се проведе на 16 17 февруари, като за участие в нея ще бъдат поканени представители от множество европейски страни, за да може ясно да се дефинира мястото на България на картата на европейските финансови пазари.

От 1998 г. компонентът за пенсионна реформа на проект Пазар на труда, осъществяван от Карана корпорейшън, предоставя техническа помощ на българското правителство за въвеждането на съвременна тристълбова система за пенсионно осигуряване. Сред значимите постижения на проекта могат да бъдат посочени:

 

Активно участие при разработването на новото законодателство, с което се регламентира реформата в действащата осигурителна система на разходопокривен принцип, както и въвеждането на схеми за допълнително задължително и доброволно пенсионно осигуряване в частни фондове.

 

Съдействие за институционалното развитие на пенсионния регулаторен орган посредством техническа помощ при разработването на ключови подзаконови актове, обучението на персонала, дистанционния контрол и проверките на място, както и при лицензирането на частните пенсионноосигурителни дружества.
  Работа за развитието и укрепването на частните пенсионноосигурителни дружества и провеждане на множество образователни курсове в ключови за пенсионната индустрия области като мениджмънт, маркетинг, финансов анализ и счетоводство, международни счетоводни стандарти и инвестиции.
  През 2003 г. надзорът над небанковия финансов сектор е консолидиран и е сформирана Комисията за финансов надзор. Проект Пазар на труда предоставя съществена помощ при обединяването на регулаторните органи в единна комисия посредством участие в работни групи, организиране на обучения в чужбина и съдействие при изпълнение на ежедневната дейност.
  Подпомагане на българското правителство при провеждането на кампания за образоване на обществеността относно новите аспекти на социалното осигуряване, както и ползите от участието в нововъведената система.
  Разработване на информационни решения за партньорите на проекта, посредством които се осъществява набирането на данни, поддържането на информационни масиви, събиране на осигурителни вноски и тяхното прехвърляне към частните пенсионни фондове, ежедневна оценка на активите и отчитане в дялове.
 

Проектът действа като координатор между всички институции, имащи отношение към пенсионната реформа.

Конференцията се организира от проект Пазар на труда под патронажа на президента на Република България г-н Георги Първанов. Съорганизатори са Министерство на труда и социалната политика, Комисия за финансов надзор, Национален осигурителен институт и Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване. Основните цели на конференцията са да се направи преглед на постиженията на България в областта на пенсионното осигуряване, да се предложи обстойна оценка на проведената пенсионна реформа и възприетия в страната пенсионен модел, както и да се очертаят възможностите за пренасяне на успешния български опит в други страни от региона и извън него.