Тенденции в развитието на информационните технологии и съдействие от страна на проект “Пенсионна реформа”

 

Екип за информационни технологии

 

Петър Данаилов (от ляво на дясно), Галина Тодорова, Владимир Григоров, Педро Сус (в средата) и Иван Кожухаров

 

 

Развитието на информационните технологии определя параметрите на новата глобална икономика. Технологиите се променят много по-бързо, отколкото правителствата биха могли да реагират, за да адаптират политиката си спрямо тях. Страните със зараждаща се икономика разполагат с висококвалифицирано население, което им помага да следят и реализират на практика основните технологични промени. Тези страни са изправени пред предизвикателството да сведат до минимум различията между развития и развиващия се свят, които са породени главно от използването на различни технологии. Като развиваща се страна България трябва да се превърне в конкурентноспособен участник на глобалния пазар.

 

Проект “Пенсионна реформа” към ААМР

Проект “Пенсионна реформа” към Американската агенция за международно развитие (ААМР) в България оказва съдействие на държавния и частния сектор за разработване на различни информационни технологии, свързани с едно от новите предизвикателства пред страната – провеждането на пенсионна реформа. Въпреки че вече са налице фактори като намаляване на разходите, бързо развитие на технологиите и др., сферата на услугите става все по-интегрирана и информационните технологии придобиват все по-голямо значение.

Участниците в новата пенсионноосигурителна система – от осигуреното лице, през частното пенсионноосигурително дружество, до обществената система, ще зависят до голяма степен от използването на модерни технологии.  Частният и държавният сектор разчитат изключително много  на информационните технологии и зависят все повече от свежите потоци от капитали и човешки ресурси.

 

Новата пенсионноосигурителна система в България се основава на принципа на независимост между частния и обществения сектор. Всяка институция ще изпълнява своята роля и функции като се старае да спазва баланса и взаимодействието с останалите институции. Този процес ще допринесе за наличието на прозрачност и отчетност, които са жизненоважни за новата система.

 

Фиг. 1.A показва взаимодействието между частните и държавните институции.

 

 

 

При новата пенсионноосигурителна система в България Националният осигурителен институт (НОИ) продължава да събира вноските както за старата, така и за новата система. Съгласно Кодекса за задължително обществено осигуряване, приет в края на 1999 г., лицата родени след 1960 г. ще могат да внасят осигурителни вноски в избран от тях частен пенсионен фонд.  Всички вноски обаче ще трябва да преминават през НОИ преди да достигнат до пенсионния фонд, избран от лицето. Средствата на осигурените ще бъдат съхранявани в банки-депозитари, които ще дават разрешение на инвестиционни дружества да ги инвестират. Тази нова организация на процеса ще изисква незабавна реакция на възникналата необходимост от информация и трансфер на активи. Основният механизъм за контрол ще бъде наличието и обмена на информация в Държавната агенция за осигурителен надзор (ДАОН), която е основната фигура, която следи за правата на осигурените. Интеграцията на системата доведе до необходимостта проект “Пенсионна реформа” към ААМР да работи съвместно с държавните институции за разработване на адекватни технологични решения.  Екипът за информационни технологии незабавно възприе предизвикателствата и започна организация на ресурсите в три основни направления: обучение, разработване на програмни продукти и консултации за различни методи да управление на информацията. По отношение на компонента обучение проектът спонсорира Школа за уеб дизайн към ААМР, чиято цел е да се популяризира използването на Интернет като инструмент за информиране на масовата общественост. Школата провежда курсове за обучение, насочени към обществени и частни институции, които са част от процеса на провеждане на пенсионна реформа и оказва съдействие за различните възможност за използване на Интернет. В сферата на разработването на програмни продукти особено значимо постижение е продуктът PRO_FUNDS, който позволява обработването на заявления за избор на професионален пенсионен фонд от лицата, които упражняват рискови категории труд и последващото пренасочване на техните осигурителни вноски от НОИ към избраните частни пенсионни фондове. Компютърните специалисти на проекта са разработили уникално Интернет-базирано приложение E-Government, с помощта на което ще бъдат обработени около 1.5 милиона заявления на участниците в новата система при максимална прецизност и минимални разходи. Необходимо е да се отбележи и специалната система за отчетност на надзорната агенция, която позволява автоматичен обмен на информация между надзорния орган и частните пенсионни фондове. Софтуерът, разработен за горещата телефонна линия, проследява въпросите и отговорите посредством единствената телефонна система в страната, която позволява обаждания от цялата страна на цената на градски разговор. В сферата на управлението на информация компютърният екип е участвал в различни аспекти на процеса на лицензиране на частните пенсионноосигурителни дружества и в проекти, свързани с мигрирането на операционни системи. Развитието на информационните технологии е основен фактор за успеха на пенсионната реформа. Екипът за информационни технологии е разработил успешни решения за всички организации, които са част от пенсионната реформа. За допълнителна информация можете да посетите Web Site www.pension.bg/ITGROUP.