"24 часа" 3 май 2001 г., стр. 32


Е-система за осигуряване представиха на БАИТ

Единна Интернет система за пенсионното осигуряване в България бе представена в семинарната програма на БАИТ Интернет експо Телекомекс 2001.
"Система за универсални фондове" е едно от първите приложения тип E-Government в Интернет среда.
Тя се изгражда по програма на USAID. Интернет частта по проекта е дело на „Орбител".
E-Government позволява на НОИ да запази ролята си на клирингова къща по отношение на осигурителните вноски, както и да контролира ефективно движението на средствата от осигуреното лице до частния пенсионен фонд.
Чрез новата система пенсионните фондове обработват директно заявленията за прехвърляне на средства. Това повишаване на оперативността е при изключително ниски разходи за фондовете.
Всички офиси и брокери на пенсионните фондове се свързват през Мрежата с централния сървър. Приложено е високотехнологично решение за сигурност на сървъра, за защита на потока от данни.
Единната Интернет система ще намали разходите и ще повиши точността при обработката на заявления на около 1,5 милиона осигурени в частна задължителна пенсионна система.
Преимущества
• информация в реално време относно коректността на данните в заявлението
•проверка в реално време на ЕГН и БУЛСТАТ
•отхвърляне от системата на дублирани заявления и на по-късен етап -проверка от страна на НОИ по искане на пенсионния фонд
•ниски разходи за пенсионните фондове
•запазване на ролята на клирингова къща и упражняване на контрол в момента на получаване на заявлението
•поддържане на централизирана база данни
•не се налага разглеждане на случаите на дублиране на заявленията
•опростен процес и намаляване на документацията на хартия