COMPUTER WORLD/BG                                February 3, 2001

 

ИТ решения създават основа за пенсионната реформа

 

Националният осигурителен институт и частните пенсионни фондове ще обменят информация чрез PROF-Funds системата

 

 


Надя Кръстева

 

ИТ екипът на проекта "Пенсионна реформа" на UASAID Иван Кожухаров, Владимир Григоров, Галина Тодорова, Петър Данаилов и ръководителя на екипа Педро Сус.

 

 

Безспорно принципно новата схема на пенсионно осигуряване въвеждана у нас, налага решаването на нови информационни задачи. Съществена част от тях са свързани с осигуряването на взаимодействие и средства за надежден обмен на данни между обществените и частните институции. В това направление са съсредоточени усилията на ИТ екипът на Пенсионния проект към Американската агенция за международно развитие (USAID).

 

Реформата, стартирала с приемането на новото законодателство през 1999 г., предвижда приватизирането на части от пенсионната система. Хората родени след 1960г. ще имат лични осигурителни сметки и ще могат да насочват средствата по тях към частни пенсионни фондове. Те, чрез специализирани инвестиционни компании ще влагат парите на своите клиенти, но само в регламентираните от Правителството финансови инструменти. В същото време средствата ще се съхраняват от т.нар. "банка-депозитар”, която ще следи всяко плащане да бъде в съответствие със закона. Целият процес, свързан с допълнителното пенсионно осигуряване, ще се контролира от Държавната агенция по осигурителен надзор (ДАОН).  При новото устройство на пенсионната система, информационното осигуряване става изключително важно за обобщаването на големи обеми информация с икономически характер и изобщо за ефективната дейност на ДАОН.

"В рамките на новите взаимоотношения възникнаха задачи, директно свързани с приложението на различни типове информационни решения, с поддръжката и реорганизацията на съществуващи системи. Ние се концентрирахме върху разработки свързани с решаването на тези проблеми", коментира Педро Сус.

 

Основните направления

 в дейността на ИТ екипа на USAID са:

- Създаване на система за обработка на периодична информация за нуждите на ДАОН. Това включва изследване на функционалните зависимости в организацията и анализиране на наличните технологии, хардуер и софтуер.

- Участие в изграждането на решение за събиране и обработка на информация по допълнителното задължително пенсионно осигуряване. В сътрудничество със специалистите на Националния осигурителен институт (НОИ) ИТ екипът на проекта "Пенсионна реформа" e разработил система за обработка на индивидуалните заявления за членство в професионални пенсионни фондове. Целта е постъпващата информация да се обработва ефективно и в минимални срокове да бъдат определяни сумите, които трябва да се прехвърлят по индивидуалните партиди на осигурените лица.

- Обучение – Проектът на USAID осигурява курсове за повишаване на квалификацията на експерти от институциите, които са част от пенсионната реформа. Темите включват “Основи на Web дизайна”, различни модули, касаещи Microsoft Office 2000, “Основи на компютърните мрежи”, а също така и технологията за разработване на Web-базирани приложения, на основа клиент/сървър - Active Server Page.

 

IT екипът на проект “Пенсионна реформа” към USAID – Иван Кожухаров, Владимир Григоров, Галина Тодорова, Петър Данаилов и ръководителят на екипа Педро Сус (в ляво).

 

Според Педро Сус, който има опит в реализацията на подобни проекти в други страни по света, необходимата информационна среда има 2 основни части:

- Система, която ще осигурява събирането на данните за осигурителните вноски;

- Информационното решение, което ще управлява трансфера на данни (и средства) към частните пенсионни фондове.

В рамките на проекта на USAID се разработва Web-базирано приложение, което ще позволи на фирмите отдалечено и в реално време да попълват традиционната документация за осигуровките "Декларация 1" и "Декларация 4". Скоро две или три фирми с над 50 служители и няколко И'нет доставчици ще се включат в пилотна програма, по която ще изпробват  функционалността  и сигурността на разработката. Ако тестовете се окажат успешни, може да се счита че системата за събиране на данните за осигурителните вноски е реализирана.

"Втората част от решението, управляваща преразпределението на информация от НОИ към частните пенсионни фондове е напълно готова", сподели Педро Сус. ИТ екипът по проекта е разработил системата PROF-Funds (Професионални пенсионноосигурителни фондове). Тя предоставя средства за въвеждане, проверка и корекции на индивидуалните заявления, които се изпращат в НОИ от фондовете.

 

PROF-Funds

е с 3-трислойна архитектура. Работи в интранет. Сървърната част включва СУБД базирана на MS SQL Server 7 и система за публикуване и трансфер на данни от/и към СУБД на основата на MS Internet Information Server (IIS). Ролята на клиент изпълнява MS Internet Explorer 5. Бизнес-логиката е разпределена като в сървърната част са съсредоточени "бизнес правилата", а клиентската следи за коректността на въвежданата информация. Системата проверява дали е валиден единният граждански номер за лицето посочено в индивидуалното заявление, дали за него има данни в персоналния регистър на НОИ (т.е. дали са налице осигуровки в негова полза) и т.н. В случай, че заявлението отговаря на всички изисквания, съответните суми се превеждат в пенсионния фонд.

PROF-Funds генерира отчети за коректни и некоректни осигурителни вноски, за некоректни заявления и др. Извежданата информация може да бъде експортирана директно от IE 5.x в Excel за допълнителни анализи.

Следващата стъпка ще бъде инсталирането на тази система в Интернет среда, за да могат пенсионните фондове да я ползват за нуждите на универсалното пенсионно осигуряване, което стартира през 2002г.

Сред разработките на екипа на USAID са още прототип на система за доклади на основата на VBA приложения, система за запис и отчитане на интензивността на телефонни обаждания на информационната гореща линия за пенсиите, приложение за целите на одита, разработено със средствата на Lotus Notes и др.

"Работихме ефективно. Приложенията създадени по проекта са безплатни и са реализирани изцяло от българи", обобщи в заключение Педро Сус.