МЕТОДИКА

за начина и реда за служебно разпределение на лицата в универсални пенсионни фондове

    1. С тази методика се определят начина и реда за служебно разпределение в регистрираните универсални пенсионни фондове на лицата, родени след 31 декември 1959 г., които не са подали индивидуално заявление за участие в сроковете, предвидени в чл. 137, ал. З и чл.138, ал.З от Кодекса за задължително обществено осигуряване /КЗОО/.

    2. Служебното разпределение се извършва както следва:
  
     2.1. За лицата, неизбрали универсален пенсионен фонд в срока по чл.137. ал.З на КЗОО - когато броят им надвиши 100 души, но не по-малко от един път на тримесечие.
        2.2. За лицата, неизбрали универсален пенсионен фонд в срока по чл.138. ал.З на КЗОО - до 31.01.2002 г.

    3. Съвкупността на лицата, подлежащи на разпределение по т.2.1. се определя, като се съпоставят данните от картотеката в НОИ на осигурените лица в универсални пенсионни фондове с данните от Персоналния регистър на осигурените лица по Дял 1 от КЗОО към датата на служебното разпределение.

    4. Съвкупността на лицата, подлежащи на разпределение по т.2.2. се определя като се съпоставят данните за лицата, подали заявления в пенсионноосигурителните дружества в срока по чл. 138, ал. З от КЗОО и данните от Персоналния регистър на НОИ за лицата, осигурени по Дял 1 от КЗОО към 30 септември 2001 г.

    5. В съвкупностите по т.З и 4 не се включват лицата, които:
  
     а) получават пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 или пенсия по чл. 69 от КЗОО;
        б) са подали заявления, в чиито данни има несъответствия с Персоналния регистър на НОИ;
        в) са починали до датата на служебното разпределение.

    6. На служебно разпределение подлежат и лицата, подали заявления за участие в повече от един универсален пенсионен фонд.

    7. При всяко служебно разпределение универсалните пенсионни фондове се подреждат на принципа на случайния избор.

    8. Служебното разпределение в универсалните пенсионни фондове на лицата, които не са подали индивидуално заявление в срока по чл. 137, ал. З на КЗОО, както и на лицата, които в този срок са подали индивидуално заявление за участие в повече от един универсален пенсионен фонд се извършва пропорционално на броя на осигурените в пенсионните фондове лица до датата на това разпределение.

    9. Служебното разпределение в универсалните пенсионни фондове на лицата, които в срока по чл, 138, ал. З на КЗО не са подали индивидуално заявление се извършва пропорционално на приетите от НОИ за редовни заявления, подадени в пенсионноосигурителните дружества до 30 септември 2001 г.

    10. Служебното разпределение в универсалните пенсионни фондове, на лицата, които в срока по чл. 138, ал. З на КЗОО са подали индивидуално заявление за участие в повече от един универсален пенсионен фонд се извършва по равно между фондовете, предали индивидуални заявления в НОИ.

    11. Служебното разпределение се извършва от комисия, която се състои от по един упълномощен представител на НОИ, ДАОН и Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване. Председател на комисията е представителят на НОИ,

    12. Резултатите от служебното разпределение се оформят с протокол на комисията, съставна част на който са списъците на служебно разпределените лица по универсални фондове,

    13. Служебното разпределение се счита за извършено, ако протоколът е подписан най-малко от 2/3 от членовете на комисията.

    14. Списъкът на разпределените за всеки фонд лица, се предоставя от НОИ на съответните дружества в седемдневен срок след извършване на служебното разпределение.

    15. Методиката се издава на основание чл.137, ал. 4 от КЗОО.