Закон за изменение и допълнение на Кодекса за задължително обществено осигуряване

 

(обн., ДВ, бр. 110 от 17.12.1999 г., в сила от 1.01.2000 г.; Решение № 5 на Конституционния съд на РБ от 29.06.2000 г. - бр. 55 от 7.07.2000 г.; изм. и доп., бр. 64 от 4.08.2000 г., изм., бр. 1 от 2.01.2001 г., доп., бр. 35 от 10.04.2001 г., изм., бр. 41 от 24.04.2001 г.)

 

1. В чл. 1 след думата "майчинство" се добавя "безработица".

 

2. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова т. 5:

"5. Безработица;"

2. Досегашните точки 5 и 6 стават съответно 6 и 7.

 

3. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 2 се изменя така:

"(2) Работниците и служителите наети на работа при един или повече работодатели за не повече от 5 работни дни (40 часа) през календарния месец се осигуряват задължително за инвалидност, старост и смърт, и за трудова злополука и професионална болест".

2. В ал. 4 след думите "професионална болест" се добавя "и безработица".

3. Създава се ал. 7:

"(7) Редът за осигуряването на самоосигуряващите се лица, на лицата, работещи без трудово или служебно правоотношение, и на лицата, изпратени на работа в чужбина от български работодател или с посредничество на българска организация, се уреждат от Министерския съвет по предложение на Националния осигурителен институт."

 

4. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 3 думите "фонд "Професионална квалификация и безработица" се заличават.

2. Създава се ал. 5:

"(5) При ликвидация, сливане, вливане, отделяне, разделяне или преобразуване осигурителите са длъжни да уведомят териториалното поделение на НОИ, където са регистрирани, преди внасянето на искането в съда. Доказателството за уведомяване е условие за разглеждане на искането от съда.".

3. Досегашните алинеи 5 и 6 стават съответно 6 и 7.

 

5. Чл. 6 се изменя така:

Осигурителни вноски и осигурителен доход

Чл. 6.  (1) Размерът на осигурителните вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване се определя за всеки от фондовете със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, съобразно обхванатите осигурени социални рискове.

(2) Доходът, върху който се дължат осигурителни вноски включва всички възнаграждения и други доходи от трудова дейност. Със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване се определят:

1. максималния месечен размер на осигурителния доход през календарната година;

2. минималния месечен размер на осигурителния доход през календарната година за самоосигуряващите се лица.

(3) Осигурителните вноски за работниците и служителите, за лицата упражняващи трудова дейност и получаващи трудови възнаграждения като членове на кооперации се дължат върху получените брутни месечни възнаграждения, но върху не повече от  максималния месечен размер на осигурителния доход и се разпределят между осигурителите и осигурените както следва:

а) за 2000 г. и 2001 г. - 80:20;

б) за 2002 г. - 75:25;

в) за 2003 г. - 70:30;

г) за 2004 г. - 65:35;

д) за 2005 г. - 60:40;

е) за 2006 г. - 55:45;

ж) за 2007 г. и след това - 50:50.

(4) Осигурителните вноски за лицата по чл.4, ал.1, т.6 и ал. 3, т. 5 се дължат върху получените месечни възнаграждения след намаляването им с нормативно признатите разходи и се разпределят между осигурителя и осигурения в съотношението по ал. 3, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход.

(5) Осигурителните вноски за лицата по чл. 4, ал. 1, т.2 и 3 се дължат върху получените брутни месечни възнаграждения по тези правоотношения, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход и са за сметка на държавния бюджет.

(6) Осигурителните вноски за фонд "Трудова злополука и професионална болест" са за сметка на осигурителите.

 (7) Осигурителните вноски за лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4  са за сметка на осигурените лица и се дължат авансово:

1. за лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1 и 2 - върху месечен осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на дохода, определен в Закона на бюджета на държавното обществено осигуряване.

2. за лицата по чл. 4, ал. 3, т. 4 - върху месечен осигурителен доход между петдесет на сто от минималния и максималния месечен размер на дохода, определен в Закона на бюджета на държавното обществено осигуряване.

(8) Окончателният размер на месечния осигурителен доход за лицата по ал. 7 се определя за периода през който е упражнявана трудова дейност през предходната година въз основа на доходите, декларирани в данъчната декларация по чл. 41 от Закона за облагане доходите на физическите лица, и не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход и по-голям от максималния месечен осигурителен доход. Осигурителните вноски се дължат върху сбора от разликите между декларирания доход, и дохода върху който са внасяни авансово вноски. Осигурителните вноски се внасят за сметка на осигурените лица в размерите, определени за фонд "Пенсии".

 (9) Земеделските производители, регистрирани на основание на нормативен акт, които извършват единствено земеделска дейност, не определят окончателен размер на осигурителния доход. Осигурителните вноски за тези лица могат да се изплащат от фондове за подпомагане на земеделските производители по ред, определен от Министерският съвет.

(10) За лицата, които получават доходи от  дейности на различни основания по чл.4 осигурителните вноски се внасят върху сбора  от осигурителните им доходи, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, по следния ред:

1. доходи по трудови или служебни правоотношения, по договори за управление и контрол на търговски дружества и от трудова дейност като член кооператори;

2. осигурителен доход, като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност и  земеделски производители;

3. доходи за работа без трудово правоотношение.

(11) Върху средствата за социални разходи, давани постоянно или периодично пряко на лицата по чл.4, ал.1 в пари или в натура, се внасят осигурителни вноски в размера за фонд "Пенсии" и в съотношението по ал. 3.

(12) Осигурителните вноски за сметка на осигурителите не могат да се удържат от възнаграждението на осигурените.  То не може да се намалява с размера им.

 (13) Елементите на възнаграждението, както и доходите, върху които се правят осигурителни вноски, се определят с акт на Министерския съвет по предложение на Националния осигурителен институт.

 

6. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:

1. Заглавието се изменя така: "Ред за внасяне на осигурителните вноски".

2. В ал.3 се изменя така:

"(3) Осигурителните вноски за самоосигуряващите се лица се внасят лично или чрез осигурителни каси до 10-то число на месеца, следващ този, за който се дължат.".

3. Създават се алинеи 5, 6, 7, 8, 9 и 10:

(5) Осигурителните вноски за лицата, които работят без трудово правоотношение се внасят от осигурителя до 10-то число на месеца, следващ този, за който се дължат.

(6) Осигурителните вноски се внасят в банките или в пощенските клонове и станции по ред, определен от Националния осигурителен институт, по съответните сметки на държавното обществено осигуряване и допълнителното задължително пенсионно осигуряване.

(7) Осигурителите внасят осигурителните вноски с платежни нареждания за всеки месец по отделно, чрез прехвърляне от сметките си по съответната сметка на държавното обществено и допълнителното задължително пенсионно осигуряване при изплащане на трудовите възнаграждения, включително и за авансови плащания. При теглене на суми за плащания, при прекратяване на осигуряването или отпуск извън редовното плащане на заплати или аванс не се издава отделно платежно нареждане - тези суми се включват в платежното нареждане за първото следващо внасяне на осигурителни вноски.

(8) Банките отпускат суми за изплащане на трудови възнаграждения, включително и за авансовото им изплащане, както и за парични обезщетения, и други плащания от Държавното обществено осигуряване, само след представяне на платежно нареждане за прехвърляне на осигурителните вноски и декларация от осигурителя, че са внесени дължимите осигурителни вноски върху тези суми за държавното обществено осигуряване, за здравното осигуряване и за допълнителното задължително пенсионно осигуряване.

(9) Осигурителите, които нямат банкова сметка, внасят осигурителните вноски в брой в банките и пощенските клонове, и станции, по съответната сметка на държавното обществено осигуряване и допълнителното задължително пенсионно осигуряване.

(10) Частта от осигурителните вноски, която е за сметка на осигурените лица съгласно чл. 6, ал. 3, се внася при изплащане на възнагражденията им и не се удържа от авансовите плащания освен в случаите, когато за съответния месец е изплатен само аванс."

 

7. В чл. 8, ал. 2, т. 1 думите "за фонд "Професионална квалификация и безработица" се заличават.

 

8. Член 9 се изменя така:

Осигурителен стаж

Чл. 9. (1) За осигурителен стаж се зачита времето през което са били дължими или внесени осигурителни вноски за лицата по чл.4, ал.1 и ал.3, т.5, а за самоосигуряващите се лица времето, за което са внесени осигурителни вноски. Не се зачита за осигурителен стаж времето, през което лицата са били осигурени само за трудова злополука и професионална болест.

            (2) За осигурителен стаж, без да се правят осигурителни вноски, се зачита  времето:

            1.  на платен и неплатен отпуск за отглеждане на малко дете;

            2. на платените и неплатените отпуски за временна неработоспособност, и за  отпуск за бременност и раждане;

            3.  на неплатения отпуск до 30 работни дни през една календарна година;

4. през което лицето е получавало обезщетение за безработица.

 (3) За осигурителен стаж се зачита и времето:

            1. през което лицата по чл.4, ал.1, т.1, 2 и 3 не са работили поради незаконно недопускане или отстраняване от работа. За този период се внасят осигурителни вноски за сметка на осигурителя върху последното брутно възнаграждение, ако лицето не е било осигурявано. Ако лицето е било осигурявано на друго основание, осигурителните вноски се внасят върху разликата между последното брутно възнаграждение и осигурителният доход за периода, ако този доход е по-малък.

            2.  през което лицата по чл.4, ал.1, т.1, 2 и 3 са били без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи - от датата на уволнението до възстановяването им на работа. За този период се внасят осигурителни вноски за сметка на осигурителя върху последното брутно възнаграждение, ако лицето не е било осигурявано. Ако лицето е било осигурявано, осигурителните вноски се внасят върху разликата между последното брутно възнаграждение и осигурителният доход за периода, ако този доход е по-малък.

            3.  през което уволненият поради задържане от органите на властта е останал без работа в резултат на това, когато не е бил привлечен като обвиняем, бил е оправдан, наказателното производство е било прекратено или наложеното наказание лишаване от свобода е признато по съответния ред за неоснователно наложено поради това, че не е извършил деянието или че извършеното деяние не съставлява престъпление. За този период се внасят осигурителни вноски за сметка на Републиканския бюджет върху последното брутно възнаграждение.

4.  през което трудоустроените не работи, тъй като не е предоставена подходяща работа от осигурителя, съобразно предписанието на здравните органи. За този период се внасят осигурителни вноски за сметка на осигурителя върху определеното обезщетение по Кодекса на труда.

            5. през което лицето е получавало обезщетение за времето, през което е останало без работа по Кодекса на труда, Закона за държавния служител и Закона за висшето образование. За този период се внасят осигурителни вноски върху получаваното обезщетение. За работниците и служителите осигурителните вноски са в съотношението по  чл. 6, ал. 3.

 (4) Осигурителният стаж, в случаите по ал.3, т. 1 - 4, се зачита от категорията труд по която лицето е работело преди незаконното недопускане или отстраняване от работа, уволнението, изтърпяването на наказанието лишаване от свобода и времето, през което трудоустроеният не работи, ако това е по-благоприятно за лицето.

(5) Осигурителните вноски по ал. 3 са в размерите за фонд "Пенсии" и за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

 (6) За осигурителен стаж при пенсиониране се зачита и времето, през което родител (осиновител) или съпруг (съпруга) са полагали грижи за инвалиди със загубена работоспособност над 90 на сто, които постоянно се нуждаят от чужда помощ, поради което не са били осигурени или не са получавали пенсия.  При пенсиониране за периода, който се зачита за осигурителен стаж, се внасят осигурителни вноски в размер за фонд "Пенсии", върху минималната работна заплата към датата на отпускането на пенсия, които са за сметка на държавния бюджет.

(7) За осигурителен стаж при пенсиониране се зачита периода на наборна или мирновременна алтернативна служба, и времето през което неработеща майка е гледала дете до три годишна възраст. За тези периоди се внасят осигурителни вноски в размера за фонд "Пенсии", за сметка на Републиканския бюджет, върху минималната работна заплата към датата на отпускане на пенсията.

(8) Зачита се за осигурителен стаж при пенсиониране, ако това е по-благоприятно за лицата, в съотношение 4 години за 5 години от трета  категория, времето през което лицата са работели по трудов договор при пълно работно време и:

1. по допълнителен или втори трудов договор с дневно работно време не по-малко от 3 часа;

2. са упражнявали трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества;

3. са упражнявали свободна професия и/или занаятчийска дейност.

(9) Осигурителния стаж по ал. 8 се зачита само за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68.

 

9. Член 10 се изменя така:

            "Чл. 10. Осигуряването на лицата по чл.4, възниква от деня, в който започват да упражняват трудова дейност, която е основание за задължително осигуряване, и продължава до прекратяването й."

 

10. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 се създава точка 3:

"т. 3. обезщетения и помощи за безработица".

2. Досегашната т.3 от ал. 1 става т. 4.

3. Създава се ал. 3:

"(3) Паричната помощ за инвалидност поради общо заболяване, когато няма основание за отпускане на пенсия на осигуреното лице е в размер на 60-дневното обезщетение за временна неработоспособност определено съгласно чл.41."

 

11. В чл. 16, ал. 1, т. 1 и 2 се изменят така:

"1. срещу решенията на лекуващия лекар - пред лекарската консултативна комисия;

2. срещу решенията на лекарската консултативна комисия - в 14-дневен срок от получаването им пред териториалната експертна лекарска комисия;".

 

12. В чл. 18 се правят следните допълнения:

1. Създава се т. 2 със следното съдържание:

2. Фонд Пенсии, несвързани с трудова дейност."

2. Досегашните т.2 и 3 стават съответно 3 и 4.

3. Създава се т. 5:

"т. 5. фонд "Безработица".

 

13. В чл. 19, ал. 1 след думите "включва" се добавя "консолидиран бюджет на държавното обществено осигуряване,".

 

14. В чл. 20, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 1 след думите "професионална болест" се добавя  "Безработица" и "Пенсии несвързани с трудова дейност".

2. Точка 3 се отменя.

 

15. В чл.21 се правят следните изменения:

1. В т. 3 думите чл.6, ал.7 се заменят с чл.9, ал.6

            2. В т.4 се изменя така:

"4. суми от Републиканския бюджет за:

а) осигурителни вноски в случаите предвидени в този кодекс;

б) субсидии предвидени в Закона за държавния бюджет за текущата финансова година;

б) здравноосигурителни вноски за пенсионери.".

3. В т. 6 след думата глоби се добавя имуществени санкции

            4. Точка 10 се отменя.

 

            16. В чл.22 се правят следните изменения и допълнения:

            1. Точка 1 се изменя така:

 1. Изплащане на пенсии за осигурителен стаж и възраст, пенсии за инвалидност поради общо заболяване, наследствени пенсии и добавките към тях.;

2. В точка 2 след думата пенсиите се добавя по т.1;

3. Създава се т. 4:

"4. Здравноосигурителни вноски за пенсионери.".

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

17. Създава се нов чл.22а със следното съдържание:

Приходи по фонд Пенсии, несвързани с трудова дейност

Чл. 22а. Приходите по фонд Пенсии, несвързани с трудова дейност се набират от

1. суми от републиканския бюджет за:

            а) изплащане на пенсии, за които не се дължат осигурителни вноски, и за индексациите, компенсациите и добавките към тях;

            б) добавки към пенсиите на ветераните от войните;

2.  възстановяване на направени осигурителни разходи в предвидените в нормативните актове случаи;

3.  такси, определени с тарифа на Министерския съвет;

4.  лихви и дивиденти;

5. дарения и завещания.

 

18. Създава се нов чл.22б със следното съдържание:

Разходи по фонд Пенсии, несвързани с трудова дейност

Чл. 22б. Средствата по фонд Пенсии, несвързани с трудова дейност се разходват за изплащане на пенсии за военна инвалидност, пенсии за гражданска инвалидност, социални пенсии за старост, социални пенсии за инвалидност, пенсии за особени заслуги, персонални пенсии, за индексациите, компенсациите и добавките към тях, както и за добавките към пенсиите на ветераните от войните.

 

19. В чл.23 точка 5 след думата глоби се добавя имуществени санкции

 

   20. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова т. 4:

"4. суми от републиканския бюджет за изплащане на:

а) месечни добавки за деца;

б) еднократни помощи за раждане;

в) месечни добавки за деца инвалиди.".

2. В точка 5 след думата глоби се добавя имуществени санкции

3. Досегашните точки 4, 5, 6, 7, 8 и 9 стават съответно 5, 6, 7, 8, 9, и 10.

 

. 21. В чл. 26 се създават т. 6, 7 и 8:

"6. изплащане на месечни добавки за деца.

7. изплащане на еднократни помощи за раждане.

8. изплащане на месечни добавки за деца инвалиди.".

 

22. Създава се нов чл. 26а:

"Чл. 26а. Приходите за фонд "Безработица" се набират от:

1. осигурителни вноски;

2. глоби, имуществени санкции и наказателни лихви;

3. целеви суми от държавния бюджет за обезщетения по чл. 233 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;

4. лихви и дивиденти;

5. дарения и завещания;

6. други източници.".

 

23. Създава се нов чл. 26б:

"Чл. 26б. Средствата от фонд "Безработица" се разходват за изплащане на обезщетения и помощи за безработица, обезщетения по чл. 233 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България  и здравноосигурителни вноски за безработните."

 

24. В чл. 33, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:

1. Буква "б" се заличава.

2. В т. 6 след думата "пенсиите" се добавя "и обезщетенията и помощите за безработица".

3. Създава се т. 9:

"9. издава информационен бюлетин".

 

25. В чл. 35, ал. 1 думите "чл. 3 от Кодекса на труда" се заменят с "по Кодекса на труда".

 

  26. В чл. 36, т. 6 след думите "три години" се добавя "по реда на чл. 116".

 

27. В чл. 37, ал. 5, т. 6 след думите "три години" се добавя "по реда на чл. 116".

 

28. Чл. 40, ал. 3 след думите "осигурителите" се добавя "в сроковете за изплащане на трудовите възнаграждения"

 

29. В чл. 42, се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал.2 думите Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България и Закона за Министерството на вътрешните работи се заличават.

2. Ал. 3 се изменя така:

"(3) Когато времената неработоспособност е настъпила преди прекратяване на срочни трудови и служебни правоотношения или договори за кадрова военна служба паричното обезщетение се изплаща за не повече от 75 календарни дни, след прекратяване на правоотношенията или договорите. Ако времената неработоспособност е поради трудова злополука или професионална болест, паричното обезщетение се изплаща до възстановяване на работоспособността или до установяване на инвалидност."

 

30. В чл. 50, ал. 1 след думите "социални рискове" се добавя "включително и без трудова злополука, професионална болест и безработица".

 

31. В чл. 54, ал. 1 след думите "професионална болест" се добавя "и безработица".

 

32. Създава се нова глава ІVа:

Глава ІVа

Парични обезщетения и помощи за безработица

 

Право на парично обезщетение за безработица

            Чл. 54а.  (1) Право на парично обезщетение за безработица имат лицата, които са подлежали на задължително осигуряване за всички осигурени социални рискове най-малко 9 месеца през последните 15 календарни месеца преди прекратяване на осигуряването, и които:

1. имат регистрация като безработни в съответното териториално поделение на Агенцията по заетостта;

2. не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или професионална пенсия за ранно пенсиониране;

3. не упражняват дейност, основание за задължително осигуряване по чл.4;

(2) Паричното обезщетение за безработица се отпуска след  подаване на заявление в териториалното поделение на Националния осигурителен институт.

(3) Паричното обезщетение за безработица се изплаща от датата на прекратяване на осигуряването ако заявлението по ал. 2 е подадено в 3- месечен срок от тази дата. Ако заявлението е подадено след този срок по неуважителни причини, паричното обезщетение се изплаща за остатъка от  периода по чл.54в.

(4) Лицата, имащи право на парично обезщетение за безработица, са длъжни да декларират обстоятелствата по ал.1 ежемесечно пред териториалните поделения на Националния осигурителен институт.

(5) Редът за изплащане на паричните обезщетенията за безработица се уреждат от Министерския съвет по предложение на Националния осигурителен институт.          

Размер на паричното обезщетение за безработица

            Чл. 54б.  (1) Размерът на паричното обезщетение за безработица на безработните лица е 60 на сто от получения средно месечен осигурителен доход за последните 9 месеца, през които са подлежали на задължително осигуряване за всички осигурени социални рискове и не може да бъде по-малък от минималния и по-голям от максималния размер на обезщетението за безработица.

 (2) Минималният и максималният размер на обезщетението за безработица се определят ежегодно със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване.

            (3) Безработните лицата, чиито правоотношения са били прекратени по тяхно желание, с тяхно съгласие или поради виновното им поведение по реда на чл.325, т.1 и 2, чл. 326 и чл.330 от Кодекса на труда, чл.103, ал.1, т.1, 2 и 5, чл. 105 и чл.107 от Закона за държавния служител, чл. 128, т.1, 7 и 8, чл. 128а и чл. 128в, т.2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и чл. 253, ал.1, т. 4, 7 и 8 от Закона за министерството на вътрешните работи получават минималния размер на паричното обезщетение за безработица за срок от 4 месеца.

(4) Безработните лицата, придобили право на парично обезщетение по чл.54а преди изтичането на три години от предходно упражняване на правото на обезщетение за безработица, получават минималния размер на обезщетението за срок от 4 месеца.      

(5) Размерът на паричното обезщетение на безработните лица, работили на непълно работно време, се определя пропорционално на уговореното време. В този случай размерът на обезщетението може да бъде по-малък от определения минимален размер на обезщетението за безработица.

Срокове за изплащане на паричните обезщетения за безработица

            Чл. 54в.  (1) Паричните обезщетения за безработица се изплащат ежемесечно, през месеца, следващ този за който се дължат, в зависимост от продължителността на осигурителния стаж, за период, както следва:

 

 

Осигурителен стаж  /години/

Период за изплащане на обезщетението /месеци/

до    3

4

от    3    до    5

6

от    5    до   10

8

от   10    до   15

9

от   15    до   20

10

от   20    до   25

11

над  25

12

 

 (2) В периода по ал. 1 не се включва срокът на обезщетенията по чл. 222, ал. 1 от Кодекса на труда, чл.106, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.58, ал.3 от Закона за висшето образование като тези обезщетения не могат да се получават едновременно с паричното обезщетение за безработица.

Спиране изплащането на паричните обезщетения за безработица

            Чл. 54г.  (1) Изплащането на паричното обезщетение за безработица се спира за периода, през който лицето получава обезщетение за временна неработоспособност.

            (2) Безработните лица декларират настъпването и прекратяването на обстоятелствата по ал.1  с декларацията по чл.54а, ал.4.

(3) Изплащането се възобновява от деня на отпадане на основанието за спиране за оставащия период.

Прекратяване изплащането на паричните обезщетения за безработица

            Чл. 54д.  (1) Изплащането на паричното обезщетение за безработица се прекратява когато лицето:

 1. започне да упражнява дейност, основание за задължително осигуряване по чл. 4;

            2. регистрацията му като безработен бъде прекратена от Агенцията по заетостта;

3. придобие право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или професионална пенсия за ранно пенсиониране;

4. не изпълни задължението по чл.54а, ал.4;

5. почине.

(2) Агенцията по заетостта е длъжна да уведоми незабавно Националния осигурителен институт за настъпването на обстоятелствата по ал.1, т.2.

            (3)  Лицето е длъжно да уведоми съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт за настъпването на обстоятелствата по ал.1, т. 1 в срок от 7 дни след настъпването им.

            (4) При представяне на доказателства за наличието на уважителни причини за неспазване на задължението по чл.54а, ал.4 изплащането на паричното обезщетение се възстановява за оставащия към датата на прекратяването период.

            (5) Ако по време на получаване на паричното обезщетение лицето започне да упражнява дейност, основание за задължително осигуряване по чл.4, която бъде преустановена след по-малко от 9 месеца, изплащането на паричното обезщетение се възстановява за оставащия към датата на прекратяването период.

 

 

 

Възстановяване на добросъвестно получено парично обезщетение за безработица

Чл. 54е.  (1) Изплатените парични обезщетения за безработица се възстановяват от лицата, чието уволнение е признато за незаконно от съда, за срока на полученото обезщетение по чл. 225, ал. 1 от Кодекса на труда, чл.104, ал.1 от Закона за държавния служител, чл.134, ал.1 от  Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и чл.263 от Закона за Министерството на вътрешните работи.

(2) В 7-дневен срок от изплащане на обезщетенията по ал. 1 осигурителят е длъжен да представи копия от съдебното решение и платежните документи в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт.

(3) За възстановяване на сумите длъжностното лица, на което е възложено ръководството на осигуряването за безработица в териториалното поделение на Националния осигурителен институт издава разпореждане, което подлежи на принудително изпълнение по реда на ГПК.

(4) Лицата по ал.1 нямат право на парично обезщетение за безработица до пълното възстановяване на дължимите суми.

Помощи при безработица

            Чл. 54ж. (1) Лицата, наети на работа на непълно работно време в срока за изплащане на парично обезщетение за безработица и получаващи възнаграждение по-малко от минималната работна заплата, установена за страната, имат право на помощ в размер на 50 на сто от полагащото им се парично обезщетение за оставащия период на изплащане на обезщетението.

            (2) Паричната помощ по ал. 1 се изплаща при условията и по реда на тази глава.

Ред за отпускане, изменение, спиране и прекратяване на паричните обезщетения и помощи за безработица

            Чл. 54з. (1) Паричните обезщетения и помощи за безработица се отпускат, изменят, отказват, спират, прекратяват, възобновяват и възстановяват с разпореждане на длъжностното лица, на което е възложено ръководството на осигуряването за безработица в териториалното поделение на Националния осигурителен институт или упълномощени от него лица.

            (2) Длъжностното лице по ал.1 издава разпореждане за възстановяване на неоснователно изплатените обезщетения и помощи за безработица. Дължимите суми по разпорежданията могат да се прихващат от полагащите се обезщетения и помощи за безработица и подлежат на принудително изпълнение по реда на ГПК.          

Взаимодействие между Националния осигурителен институт и Агенцията по заетостта

            Чл. 54и. (1) Агенцията за насърчаване на заетостта предоставя на Националния осигурителен институт ежемесечно информацията, необходима за отпускане, изплащане, спиране, прекратяване или изменение на обезщетенията за безработица.

     (2) Националният осигурителен институт предоставя ежемесечно информация на Агенцията за насърчаване на заетостта за изплащането, спирането и прекратяването на обезщетенията за безработица.

 

 

33. В чл. 57, ал. 2 думите "6-месечен срок" се заменят с "срок от една години".

 

34. В чл. 59, ал. 1 се изменя така:

"(1) За всяка трудова злополука или професионална болест териториалното поделение на Националния осигурителен институт открива досие, което съдържа:

1. декларацията за трудова злополука или известието за професионална болест;

2. протокол от разследването на трудовата злополука, когато такова е извършено или протокол за проучване на професионалната болест;

3. разпореждането за приемане или за неприемане на злополуката за трудова или експертното решение за потвърждаване или отхвърляне на професионалната болест и регистрационната карта за призната професионална болест;

4. копия от болничните листове (първичен и продължения) за злополуката или заболяването;

5. документи, свързани с медицински и други разходи;

6. други документи, свързани със злополуката или заболяването.".

 

35. В чл. 62 се създава ал. 3:

"(3) Медицинските експертни органи, издават експертно решение за потвърждаване или отхвърляне на професионалната болест и попълват регистрационна карта за професионална болест.".

 

36. В чл. 66 се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 3 се изменя така:

"3. да изпраща в териториалното поделение на НОИ копия от болничните листове (първичен и продължения) за трудова злополука или професионална болест.".

2. Точки 4 и 5 се отменят.

 

37. В чл. 68, ал.1 накрая се добавя и осигуряването им е прекратено.

38. В чл. 70 се създава ал. 7:

"(7) При определяне на пенсия по международен договор, по който Република България е страна, се взема предвид осигурителен доход за осигурителен стаж, придобит само съгласно българското законодателство."

 

39. В чл. 74 сегашният текст става ал. 1 и се създава ал. 2:

"(2) Инвалидите по рождение или с придобита инвалидност до постъпването им на работа придобиват право на пенсия за инвалидност поради общо заболяване при 5 години осигурителен стаж, придобит до датата на заявлението по чл. 94."

 

40. В чл. 75, ал. 2, т. 3; ал. 4, т. 3; Чл. 79, ал. 1, 3; ал. 2, т. 3; чл. 86, ал. 1; чл. 88, ал. 1, т. 3 думите "лица с намалена работоспособност от 50 до 70 на сто" се заменят със "лица с намелена работоспособност от 50 до 70,99 на сто".

 

41. В чл. 77 думите "слепите по рождение и за ослепелите преди постъпване на работа" се заменят със "слепите и инвалидите по рождение или с придобита инвалидност до постъпването им на работа".

 

42. В чл. 80, ал. 2 се изменя така:

"(2) Право на наследствена пенсия имат децата, преживелият съпруг и родителите."

 

43. В чл. 89, ал. 1 се изменя така:

"(1) Право за социална пенсия имат лицата навършили 70 годишна възраст, когато годишния доход на член от семейството към датата на навършване на възрастта е по-малък от сбора на гарантирания минимален доход установен за страната през последните 12 месеца. Ако искането е направено след навършване на 70 годишна възраст и след изтичане на 6-месечния срок по чл. 94, дохода на член от семейството се преценява към датата на заявлението."

 

44. В чл. 94 сегашният текст става ал. 1 и се създава ал. 2:

"(2) Датата от която се придобива право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, се определя еднократно през календарната година, в която са изпълнени необходимите условия за пенсиониране и от тази дата се спазва 6-месечният срок по ал.1.".

 

45. В чл. 101 се правят следните изменения:

1. Създава ал.6:

"(6) Родителите не могат да получават едновременно лична и наследствена пенсия, с изключение на случаите  по ал. 7.".

2. Сегашната ал. 6 става ал. 7.

 

46. В чл. 102, ал. 1 изречение първо се изменя така: "Лицата, на които е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност поради общо заболяване и за инвалидност поради трудова злополука или професионална болест, могат да поискат преизчисляване на пенсията за придобит осигурителен стаж и осигурителен доход след пенсионирането, ако това е по-благоприятно за тях."

 

47. В чл. 104, ал. 2 след думата "пенсиониране" се добавя "за осигурителен стаж и възраст".

 

48. В чл. 108 се създава ал. 5:

"(5) Служителите в Националният осигурителен институт имат право на представително или униформено облекло за изпълнение на служебните им задължения  по ред определен с Правилника за организацията и дейността на Националния осигурителен институт.".

 

49. В чл. 109, ал. 2 в изречение първо след думите "Националния осигурителен институт" се добавя "включително и".

 

50. В чл. 110 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се алинея 3 със следното съдържание:

"(3). Едновременно с акта по алинея 1 могат да се постановят мерки за предварително обезпечаване на вземания за задължителни осигурителни вноски по реда на Данъчния процесуален кодекс.

2. В ал. 6 думите "здравното осигуряване и фонд "Професионална квалификация и безработица" се заменят с "и здравното осигуряване".

3. Досегашните ал. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 стават съответно ал. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

4. В ал. 6, т. 1 думите "фонд "Професионална квалификация и безработица" се заличават.

5. В ал. 11 думите "и фонд "Професионална квалификация и безработица" се заличават.

6. В ал. 12 думите "за фонд "Професионална квалификация и безработица" и "на фонд "Професионална квалификация и безработица" се заличават.

 

  51. В чл. 111, ал. 1 думите "фонд "Професионална квалификация и безработица" се заличават.

 

52. В чл. 112 думите "фонд "Професионална квалификация и безработица" се заличават.

 

53. В чл. 114, ал.2 след думите осигурените лица се добавя с изключение на случаите по чл. 54е..

 

54. В чл.115, ал.1 думите неправилно извършвани осигурителни плащания се заменя с думите неоснователно изплатени парични обезщетения, помощи.

 

55. Член 116 се изменя така:

"Чл. 116. (1) По искане на длъжниците към държавното обществено осигуряване може да се разреши плащането на дължимите суми да се разсрочи съгласно одобрен погасителен план.

(2) Разсрочването се допуска, когато се установи, че наличните паричните средства на длъжника не са достатъчни за погасяване на задълженията му към фондовете на ДОО, но след преценка на дейността му може да се направи обосновано предположение, че затрудненията са временни и при разсрочване на задълженията длъжникът ще може да се издължи и да заплаща текущите задължения към фондовете на ДОО и другите публични задължения.

(3) За периода на разсрочването длъжникът дължи законната лихва.

(4) Разсрочване не се разрешава. по отношение на търговец, за когато има решение от компетентен орган за прекратяване с ликвидация или за когото е открито производство по несъстоятелност.

(5) Към искането по ал. 1 се прилагат:

1. доказателства за финансово-икономическо състояние на длъжника и перспективна програма за развитие - за едноличен търговец, юридическо лице или приравнено на него;

2. декларация и за всички други публични задължения, включително и лихвите по тях, както и за всички задължения към частни кредитори и лихвите  по тях;

3. погасителен план за разсрочване на задълженията;

4. отчет за приходите и разходите на длъжника за предходната отчетна финансова година;

5. баланс за предходната отчетна финансова година и за последния отчетен период;

6. справка за задълженията на осигурителя към датата и на искането за разсрочване, която включва:

а) задължения към фондовете по ДОО;

б) задължения към персонала;

в) задължения към държавния бюджет, НЗОК и ЗДПО;

г) други задължения;

7. други документи по преценка на разсрочващия орган.

(6) Решението за разсрочване се издава от:

1. Ръководителят на териториалното поделение на НОИ - за задължения до 10 000 лв. за срок до 1 година.

2. Управителя на НОИ - за задължения от 10 000 до 100 000 лв. за срок до 3 години.

3. Надзорния съвет на НОИ - за задължения над 100 000 лв. за срок до 3 години.

 (7) С разрешението се определят крайния срок, погасителните вноски и други условия, в това число и последиците от неспазването им.

(8) За периода на разсрочването спира да тече давността за вземанията на държавното обществено осигуряване.

(9) Отказът за разсрочване не подлежи на обжалване. "

 

56. В чл.117 се правят следните изменения и допълнения

1. В ал.1, т.2 се създава нова буква б със следното съдържание:

б. за отказ или неправилно определяне, изменение, спиране и прекратяване на обезщетенията и помощите за безработица.

2. досегашните букви в, г и д стават съответно г, д и е.

3. В алинея 2 думите букви б-д се заменя с букви б-е.

 

57. В чл. 128 сегашният текст става ал. 1 и са създава    ал. 2:

"(2) Данните за лицата по чл. 4, ал. 1, т.3 се водят в отделен регистър и се предоставят по ред определен от Министерския съвет.".

 

58. Сегашният текст на чл. 131 става ал. 1 и се създава  ал. 2:

"(2) Когато размера на пенсията е до 20 на сто от социалната пенсия за старост, сумата се изплаща на пенсионера наведнъж или разсрочено при придобиване на правото."

 

59. В чл. 139, ал. 1, т. 2 думата "разрешение" се заменя с "решение".

 

60. В чл. 142, ал. 1, т. 2 след думите "намалена работоспособност" се добавя "над 70,99 на сто".

 

61. В чл. 157 се създава ал. 5:

"(5) Осигурителните вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване се внасят върху доходите за които се дължат осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване. Не се дължат осигурителни вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване върху възнагражденията на лица осигурени само за трудова злополука и професионална болест.".

 

62. В чл. 159, ал. 3 думите "10-дневен срок" се заменят с "30-дневен срок".

 

63. В 1, т. 3 се изменя така:

"3. Консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване включва бюджетите на фонд "Пенсии", фонд "Общо заболяване и майчинство", фонд "Трудова злополука и професионална болест", фонд "Безработица", фонд "Пенсии и несвързани с трудова дейност" и бюджета на Националния осигурителен институт."

 

64. В 5, ал.2 числото "0,5" се заменя с "0,3".

 

65. В 5а думите "са върху избран осигурителен доход от половин до 10 минимални работни заплати за страната." се заменят с "са върху осигурителен доход, който не е по-малък от двадесет и пет на сто от минималния месечен размер на осигурителния доход.".

 

66. В 6 се създава ал.6:

            "(6) До 31 декември 2003 г. включително, размерът на получаваните една или повече от една пенсии, без добавките към тях, за лицата по чл.69, ал.3 не може да надвишава петкратния размер на социалната пенсия за старост.".

 

67. Параграфи 10 и 11 се отменят.

 

68. В Преходните и заключителните разпоредби се създава    22а:

" 22а. Член 110, ал. 10 се прилага и за събраните суми по актове за начет съставени преди 1 януари 2000 г."

 

 

Преходни и заключителни разпоредби

 

69. (1) Осигуряването  за безработица за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 3 започва от 1 януари 2003 г.

(2) Отпуснатите към 31 декември 2001г. паричните обезщетения и помощи за безработица се изплащат в размерите и сроковете, предвидени в Глава ІV, Раздел ІІІ на отменения Закон за закрила при безработица и насърчаване на заетостта

 

70. До 1 юли 2002 г. обезщетенията за безработица се изплащат чрез Агенцията по заетостта.

 

71. Сумите по разпореждания издадени на основание на отменените 10 и 11 се дължат за периода до 31 декември 2001 г.

 

72. В чл. 40, ал.1 от Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. 70 от 19.06.1998 г., изм., бр. 93 от 11.08.1998 г., бр. 153 от 23.12.1998 г., в сила от 1.01.1999 г., бр. 62 от 9.07.1999 г., бр. 65 от 20.07.1999 г., изм. и доп., бр. 67 от 27.07.1999 г., в сила от 28.08.1999 г., изм., бр. 69 от 3.08.1999 г., в сила от 3.08.1999 г., изм. и доп., бр. 110 от 17.12.1999 г., в сила от 1.01.2000 г., бр. 113 от 28.12.1999 г., бр. 64 от 4.08.2000 г., в сила от 1.01.2001 г., доп., бр. 41 от 24.04.2001 г., в сила от 24.04.2001 г.) се правят следните изменения:

1. Навсякъде в текста думите "двукратния размер на минималната работна заплата установена за страната" се заменят с "минималния размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване", думите "еднократния размер на минималната работна заплата установена за страната" се заменят с "половината от минималния осигурителен доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване", а думите "10-кратния размер на минималната работна заплата установена за страната" се заменят с "максималния размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване".

2. В точка 8 думите  фонд Професионална квалификация и безработица се заменят с фонд Безработица .

 

- 73. В чл. 233, ал. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (Обн., ДВ, бр. 112 от 27.12.1995 г., в сила от 27.02.1996 г., изм. и доп., бр. 67 от 6.08.1996 г., бр. 122 от 19.12.1997 г., изм., бр. 70 от 19.06.1998 г., бр. 93 от 11.08.1998 г., в сила от 1.04.1999 г., бр. 152 от 22.12.1998 г., в сила от 1.01.1999 г., изм. и доп., бр. 153 от 23.12.1998 г., в сила от 1.01.1999 г., изм., бр. 12 от 12.02.1999 г., доп., бр. 67 от 27.07.1999 г., в сила от 28.08.1999 г., изм., бр. 69 от 3.08.1999 г., в сила от 3.08.1999 г., изм. и доп., бр. 49 от 16.06.2000 г., в сила от 16.06.2000 г., доп., бр. 64 от 4.08.2000 г., в сила от 1.01.2001 г., изм., бр. 25 от 16.03.2001 г., в сила от 31.03.2001 г., бр. 34 от 6.04.2001 г., в сила от 6.04.2001 г.) думите "специализираните звена на Министерството на труда и социалната грижи по места" се заменят с "съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт".

 

74. Законът влиза в сила от 1 януари 2002 г.